บอร์ด ความรัก,ภูมิธรรมของท่านวิมลเกียรติ ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย มารคัสภูมิธรรมของท่านวิมลเกียรติ (12)///////ถาม : พระโพธิสัตว์จักบรรลุเข้าถึงพุทธภูมิได้อย่างไร ?ตอบ : หากพระโพธิสัตว์ใดสามารถดำเนินตามปฏิปทาอัน "ตรงข้าม" กับปฏิปทาเพื่อบรรลุพุทธภูมิได้ พระโพธิสัตว์นั้นย่อมชื่อว่าบรรลุเข้าถึงพุทธภูมิโดยแท้เทียวถาม : ที่ว่าดำเนินตามปฏิปทาอันตรงข้ามกับปฏิปทาเพื่อบรรลุพุทธภูมินั้นเป็นเช่นใดหนอ ?ตอบ : หากพระโพธิสัตว์สามารถบำเพ็ญโพธิจริยา ในท่ามกลางปัญจานันตริยภูมิหรือนรกซึ่งผู้ที่ก่อกรรมหนักอย่างปัญจานันตริยกรรมเข้าไปเสวยทุกข์โดยปราศจากความหวาดหวั่นต่อความทุกข์ยากในนรกนั้นได้โดยปราศจากความเร่าร้อนด้วยกิเลสได้โดยปราศจากความแปดเปื้อนด้วยมลทินใดๆได้เป็นผู้มีสติปัญญาญาณ ฝึกฝนอบรมจิตของตนและผู้อื่นให้อยู่ในอำนาจได้เป็นผู้ที่สามารถสละชีวิตเพื่อธรรมได้เป็นผู้สถิตอยู่ในศีลสังวรอันบริสุทธิ์เสมอเป็นผู้มีใจตั้งอยู่ในเมตตาศานติธรรมเป็นนิตย์เป็นผู้ขวนขวายพากเพียรในการสร้างกุศลธรรมยิ่งนักเป็นผู้ตั้งอยู่ในสมาธิจิตมิได้ขาดเป็นผู้รอบรู้แตกฉานทั้งโลกิยปัญญา และโลกุตรปัญญาเป็นผู้อุทิศตนรับใช้บำเพ็ญประโยชน์แก่ปวงสัตว์เป็นผู้มีจิตภายในสะอาดหมดจดเป็นนิรันดร์เป็นผู้ที่แม้จำต้องไปคบค้าสมาคมกับเหล่ามาร แต่ก็ยังประพฤติตนตามพุทธปัญญาโดยไม่รับปฏิบัติตามมารานุศาสน์หรือคำสอนของมารเลยแม้แต่น้อยเป็นผู้อุดมไปด้วยรัตนกรคุณานันต์หรือมณีที่เป็นแก้วสารพัดนึกเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติอันเลอเลิศอเนกพรรณรายเป็นผู้อุบัติในพุทธวงศ์อันประเสริฐเป็นผู้มีสรีรกายดุจองค์นารายณ์เทพอวตารลงมาเป็นผู้ตั้งอยู่ในอนิจจานุปัสสนาเป็นนิตย์แม้จะบริบูรณ์ด้วยสรรพสิ่งและโภคทรัพย์เป็นผู้เจริญทางจิต ดุจปทุมมาลย์ที่โตขึ้นพ้นจากโคลนตมเป็นผู้แสดงคติธรรมฝ่ายสัมมาทิฐิโปรดสัตว์ให้พ้นทุกข์เป็นผู้จงใจไม่ละชาติมรณะให้ขาดสิ้น ทั้งๆที่สามารถบรรลุพระนิพพานได้ เพื่ออาศัยชาติมรณะนั้นบำเพ็ญประโยชน์แก่ปวงสัตว์สืบไป ...พระโพธิสัตว์ใดสามารถดำเนินรอยตามปฏิปทาข้างต้นได้ ย่อมชื่อว่าพระโพธิสัตว์นั้นสามารถบรรลุเข้าถึงพุทธภูมิได้สุวินัย ภรณวลัย